pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

De billebiter

Hieltyd as ik nei it húske moat
loer ik efkes yn ‘e pot.
want dêr wennet – dat sei Piter –
soms in falske billebiter

Tweintich foarlêsferskes oer wat lytse Wyske belibbet mei har freontsje Piter en koesbist Mine. Wytske giet mei heit te boadskipjen, giet foar mem te blomkesykjen en hat in ûnsichtber freontsje.

ISBN: 90 330 1075 5

Dit boek is net mear yn ‘e winkel te keap. Miskien is it noch yn de bibleteek te lien.
Utjouwerij: Friese Pers Boekerij b.v..

naar nederlandse boeken
naar home