pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid

Samar op in dei ferskynt Ringel, de regint fan Lyk op Lyk, yn Sjoerd syn sliepkeamer. Sjoerd hat sa ûndogens west, dat er de Lottering dwaan moat. Mei gjin mooglikheid komt er dêrûnder wei.
Alle kearen as er mei Ringel syn dobbelstiennen en top goait, reizget er troch in tunnel nei in oar plak yn romte en tiid. Hy belânet by Eise Eisinga as dy syn planetarium bout, yn in nachtmerje fan syn buorfamke en tusken Ljouwerter wezen yn it jier 1700. Hy wurdt berjochte troch bisten en is sels in kear samar folwoeksen. En gean sa mar troch.
Soms tinkt Sjoerd, dat er noai wer thúskomt...

ISBN: 90 627 3490 1

Dit boek is net mear yn ‘e winkel te keap. Miskien is it noch yn de bibleteek te lien.
Utjouwerij: Afûk.

Nominearre foar de Simke Kloostermanpriis.

naar nederlandse boeken
naar home