pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Leaverikjes

Yn dit foarlêsboekje mei rymkes spylje Wytske en har freontsje Piter de haadrol. De ferskes binne keppele oan de tiden fan it jier. Peaske, Sinte-Marten, Sinteklaas en de krystdagen komme oan bod, mar ek oare saken dy’t oan ‘e seizoenen bûn binne sa as blombollen plantsje, yn in tinte sliepe en in snieman meitsje. Oan de hân fan in tekene kalinder kinne beukers ûntdekke hoe’t in jier yninoar stekt. Leaverikjes in in ferfolch op De Billebiter.

ISBN: 90 330 1088 7

Dit boek is net mear yn ‘e winkel te keap. Miskien is it noch yn de bibleteek te lien.
Utjouwerij: Friese Pers Boekerij b.v

naar nederlandse boeken
naar home