pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Wenje yn in skilderij

Laurence is de dochter fan skilder Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). Se wennet mei har âlden, suske Anna, juf, it personiel en de hûn Brio yn in grut en bysûnder hûs yn Londen en fertelt yn dit boek hoe't is is om de dochter fan in ferneamde keunstner te wêzen. Nea saai, yn alle gefallen. Der komme ferneamde minsken oer de flier, der wurde ferklaaifeestjes holden, mar der ûntploft ek ris in krûdskip flakby, wêrtroch't de foargevel út Townshend House blaasd wurdt.
Achterin it boek sit 'it plakboek fan Laurence' mei in soad ynformaasje oer de Griken, Romeinen, midsiuwen en oare ûnderwerpen fan har heit.

ISBN: 9789492 052209
Priis: 15,95
Utjouwerij: Wijdemeer/Fries Museum

naar nederlandse boeken
naar home