pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

De tún fan Trip

'Trip hat gjin nut,' seit soldaat Fop.
'Hy kin gjin blêd knippe.
Hy fynt dat de tún stjonkt.
Foar soldaat is er te bang.'
Trip sjocht nei de grûn.
Soe soldaat Fop gelyk ha?
Kin er echt neat?

Lytse eamel Trip is net sa handich. It wurk yn it nêst fynt er dreech. Mar de keninginne fan it nêst seit: 'Elke eamel kin wol wat.' Se jout Trip opdracht om in taak foar himsels te finen. Trip tinkt djip nei. Hy sjocht nei de blommen dy't sied meitsje. En dan kriget er in moai plan. De oare eamels steane fersteld fan wat Trip makket!

De tún fan Trip is in dieltsje út de Sweltsjerige foar begjinnende lêzers, skreaun op nivo AVI-Frysk M4.

ISBN: 978 94 6038 138 6
Priis: € 9,95
Utjouwerij: Audiofrysk


naar nederlandse boeken
naar home