pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Pake past op Dideldeintsje

Mem en heit moatt’ ergens hinne
Dideldein bliuwt net allinne
want, seit pake, haw gjin noed
ík sil oppas wêze hjoed

Heit en mem kinne rêstich in dei fuort, want pake past op Dideldeintsje. Tegearre ha se in soad wille. Mar as pake Didel op bêd brocht hat, falt er sels yn ‘e sliep. Didel naait út op har fytske. En oft dat wol goed komt...

In komysk printeboekje op rym om foar te lêzen. Lês ek diel twa: Dideldeintsje wol nei skoalle.
ISBN: 90 627 3534 7

Dit boek is net mear yn ‘e winkel te keap. Miskien is it noch yn de bibleteek te lien.
Utjouwerij: Afûk.

naar nederlandse boeken
naar home