pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Ik bin in optocht

‘Ik bin een optocht,’ rôp Wobbeltsje,
‘fan retteketet hoera!’
Mem sei: ‘Dat hasto moai betocht
mar ien mûske is gjin optocht.


Lulk omdat se allinnich gjin optocht wêze kin, set Wobbeltsje ôf op har autopet. Sûnder dat se it trochhat, slute hieltyd mear bisten achter har oan. Twa hazzen, trije guozzen, fjouwer bichjes....

In telboek fol bisten en de sifers 1 oant 10 mei as ekstraatsje in grutte útklapplaat achteryn.

ISBN: 978 90 5615 144 7
Priis: € 12,50
Utjouwerij: Bornmeer

De Hollânske oersetting Een muisje kan geen optocht zijn kaam út by Gottmer.

naar nederlandse boeken
naar home