pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Kiki fangt in pake

Omdat se net in pake hat om mei te nimmen nei de pake- en beppedei op skoalle, beslút Kiki om ien te fangen. Mei in gefulde koek, want dêr binne pakes gek op.Gelokkich fynt se de alderleafste pake fan de wrâld. Ien dy't grapkes makket, har ferskes leart, mar ek op har past as se siik is en har helpt as se bang is.

25 grappige (foarlês) ferhalen oer Kiki, har bêste freon Redmer, heit, mem, suske Sterre en hûn Lobbes.

ISBN: 978 90 5615 214 7
Priis: € 15,--
Utjouwerij: Bornmeer

naar nederlandse boeken
naar home