pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

De skat fan jonker Jan Tekla, Timen, Roas en Atse fine it ferskriklik dat jonker Sibom syn state ferkeapje moat. Mar it kin net oars. Sibom kin it ûnderhâld fan Ealamastate net langer betelje.
In keaper tsjinnet him al gau oan. Jan Hannes Hakbyl fan Walhalla-hotels wol de state ôfbrekke litte om plak te meitsjen foar in modern hotel.
Dat mei net gebeure, fine de fjouwer bern. Sy sille Sibom helpe troch de skat fan jonker Jan te finen. Fan de opbringst kin de jonker dan de state opknappe litte.
Mar bestiet dy skat eins wol echt? Of is it mar in leginde?

In bernedetektive fol riedsels dy’t him ôfspilet yn in fiktive Fryske state mei in troch de skriuwster ûntwurpen Roodbaard-tún.

ISBN: 90.627.3511.8
Priis: € 8,95
Utjouwerij: Afûk

Nominearre foar de Simke Kloostermanpriis.

naar nederlandse boeken
naar home